Aktualne przepisy dotyczące kominiarstwa:

Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami)

***

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80 poz.563 z dnia 11 maja 2006 r.)
Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne

***

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
(Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)
Rozdział 7
Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

***

Polska Norma Pr PN-EN- 1443
Kominy. Wymagania Ogólne.

***

Polska Norma Pr PN - B - 03434
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

***

Polska Norma PN - B - 02431 - 1
Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.

***

Polska Norma PN - 87 - B - 02411
Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

***

Polska Norma PN - 83 - B - 03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. + Zmiana Az3 luty 2000 r.

***

Polska Norma PN - 89 - B - 10425.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.